Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Stt Tên Chương trình, Đề tài Chủ nhiệm Tham gia Mã số và cấp quản lý Thời gian thực hiện 
1 Nghiên cứu phát triển chế phẩm vi sinh vật vùng rễ kháng tuyến trùng Meloidogyne incognita trên cây hồ tiêu X   Đề tài cấp Bộ 2017-2019
2 Nghiên cứu các giải pháp tổng hợp canh tác bền vững hồ tiêu ở Tây Nguyên  X   Đề tài cấp Bộ 2017-2019
3 Nghiên cứu phát triển chế phẩm vi sinh vật nội sinh kháng tuyến trùng Meloidogyne incognita trên cây hồ tiêu X   Đề tài cấp Bộ 2017-2019
4 Nghiên cứu phát triển chế phẩm vi sinh vật vùng rễ kháng nấm bệnh trên cây hồ tiêu X   Đề tài cấp Bộ 2017-2019
5 Nghiên cứu nhân giống cây hồ tiêu sạch bệnh bằng nuôi cấy mô tế bào  X X Đề tài cấp Bộ 2017-2019
6 Nghiên cứu phát triển chế phẩm vi sinh vật vùng rễ kháng tuyến trùng Meloidogyne incognita trên cây hồ tiêu X X Đề tài cấp Bộ 2017-2019