Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

CHỨC NĂNG

Đào tạo đại học và sau đại học thuộc các chuyên ngành công nghệ sinh học, công nghệ môi trường và các ngành có liên quan. Nghiên cứu và chuyển giao những thành tựu khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học & công nghệ môi trường và phát triển nông thôn. Hợp tác quốc tế trong đào tạo và các hoạt động khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học và công nghệ môi trường.

Viện Công nghệ Sinh học & Môi trường, Trường Đại học Tây Nguyên là đơn vị sự nghiệp có thu; có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản, có trang thông tin điện tử (Website) riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ

Tham gia đào tạo các chương trình công nghệ sinh học, công nghệ môi trường và các ngành có liên quan ở các cấp độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Xây dựng và thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ, dự án nghiên cứu hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, môi trường và phát triển nông thôn.

Thực hiện các chuyển giao công nghệ, sản xuất thử nghiệm các sản phẩm sinh học, các dịch vụ, tư vấn về lĩnh vực công nghệ sinh học và môi trường phục vụ kiểm soát môi trường và phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng bền vững và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tư vấn xây dựng chương trình, dự án; đào tạo ngắn hạn nâng cao trình độ chuyên môn về công nghệ sinh học và môi trường.

Hợp tác quốc tế về các hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học & môi trường và phát triển nông nghiệp-nông thôn.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên.