KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP

Điện thoại: (0262) 3 853279 – Fax: (0262) 3813953

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/knonglam

 

Ngành Quản lý đất đai

Đào tạo kỹ sư Quản lý đất đai có kiến thức chuyên ngành và khả năng ứng dụng tốt trong lĩnh quản lý nhà nước về đất đai, sử dụng đất, đo đạc và sử dụng thành thạo các phần mềm tin học trong quản lý đất đai.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

+ Cơ quan quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường, cán bộ địa chính các cấp.

+ Doanh nghiệp dịch vụ Tài nguyên và Môi trường.

+ Viện nghiên cứu về Tài nguyên và Môi trường.