KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP

Điện thoại: (0262) 3 853279 – Fax: (0262) 3813953

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/knonglam

 

Ngành Khoa học cây trồng

Ngành Khoa học cây trồng đào tạo kỹ sư khoa học cây trồng có kiến thức về khoa học cây trồng; công nghệ hạt giống, nông nghiệp công nghệ cao; công nghệ sinh học trong nông nghiệp; Có khả năng nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong sản xuất.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

+ Cán bộ kỹ thuật trong các công ty, tập đoàn, cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực trồng trọt, nông nghiệp công nghệ cao.

+ Làm việc trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên mọi lĩnh vực về nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp… từ cấp xã trở lên. 

+ Tham gia thực hiện các dự án trong nước và quốc tế về lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn.