KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP

Điện thoại: (0262) 3 853279 – Fax: (0262) 3813953

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/knonglam

 

Ngành Lâm sinh

Ngành Lâm sinh đào tạo cán bộ lâm nghiệp có khả năng quản lý và phát triển bền vững tài nguyên rừng, gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn.  

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

+ Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên;

+ Các cơ quan quản lý, doanh nghiệp về nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn các cấp; các công ty khai thác và chế biến Lâm sản

+ Các cơ quan kiểm lâm, cảnh sát môi trường;

+ Các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nông thôn, bảo vệ tài nguyên và môi trường.