KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP

Điện thoại: (0262) 3 853279 – Fax: (0262) 3813953

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/knonglam

 

Ngành Bảo vệ thực vật

Đào tạo Kỹ sư Bảo vệ thực vật có kiến thức và năng lực quản lý các tác nhân gây hại để bảo vệ cây trồng đạt hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo an toàn thực phẩm và sự đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

+ Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bảo vệ thực vật, trồng trọt.

+ Tư vấn và quản lý nhà nước về nông nghiệp, bảo vệ thực vật và trồng Trọt trong các tổ chức chính phủ, phi chính phủ.