Vinaora Nivo Slider 3.x

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
     

Đắk Lắk, ngày 15 tháng  11 năm 2022

       

KẾ HOẠCH HỘI THẢO KHOA HỌC

       
 

Kính gửi:

Lãnh đạo Trường

 
   

Phòng Kế hoạch Tài chính

   

Phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế

       
 

-Căn cứ thuyết minh đề tài đã được Lãnh đạo Trường duyệt;

 

-Căn cứ tiến độ thực hiện đề tài NCKH;

 

Bộ môn Sinh học vật nuôi tổ chức sinh hoạt học thuật đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng của tính đa hình gen Pit1 đến năng suất, chất lượng thịt của quần thể bò lại Red Angus, bò lai Blanc Bleu Belge và bò lai Charolais nuôi tại Đắk Lắk nhằm cải tiến công tác nhân giống và nuôi dưỡng bò thịt", mã số: B2021-TTN-04 như sau:

 

Thời gian hội thảo: 9h00 ngày 21/11/2022

 
 

Địa điểm hội thảo: Bộ môn Sinh học vật nuôi, Nhà thí nghiệm Nông lâm nghiệp

 

Thành phần:

   
 

+ Chủ nhiệm và các thành viên đề tài: 03 người

 

+ Đại biểu tham dự: 10 người