BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT
SINH VIÊN, GIẢNG VIÊN VÀ VIÊN CHỨC VỀ THÁI ĐỘ LÀM VIỆC
CỦA CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG TRONG TRƯỜNG 

Căn cứ Kế hoạch Khảo sát số 6/KH-QLCL ngày 05/11/2021 của Phòng Quản lý chất lượng về việc lấy ý kiến của sinh viên, giảng viên, viên chức về thái độ làm việc của các đơn vị chức năng trong Trường, năm 2021, đã được Hiệu trưởng phê duyệt;
Phòng báo cáo kết quả như sau:


Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm theo.