Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

Tầng 6, Nhà Điều hành, Trường Đại học Tây Nguyên, 567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột

Email: pqlcl@ttn.edu.vn 

Tel.: (84-262) 3825191

Trang Facebook chính thức của P. QLCL

I. Lược sử đơn vị

   Tên đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục. Phòng được thành lập theo Quyết định số: 266/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 16/03/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên.

   Vào cuối năm 1997, Trường thành lập Ban Hỗ trợ thi và kiểm tra với chức năng tổ chức thi kết thúc học phần. Đến tháng 10/1998 Ban Hỗ trợ thi và kiểm tra đổi tên thành Trung tâm Khảo thí, với đội ngũ cán bộ cơ hữu gồm 5 người (Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, 01 chuyên viên, 01 cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm, 01 cán sự) do Hiệu trưởng trực tiếp làm Giám đốc. 

   Từ năm 2002 theo yêu cầu sắp xếp lại bộ máy tổ chức nhiệm kỳ mới của Hiệu trưởng (2002 - 2007), Trường đã đổi tên Trung tâm Khảo thí  thành Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thêm nhiệm vụ là tự đánh giá trường đại học.

   Tháng 3 năm 2011, Trường ra quyết định đổi tên Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) thành Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD).

   Ngày 24 tháng 6 năm 2019, Trường ra quyết định đổi tên Phòng Khảo thí và ĐBCLGD thành Phòng Quản lý chất lượng.

II. Chức năng nhiệm vụ

   1. Chức năng:

      Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức, thực hiện công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD).

   2. Nhiệm vụ:

   a. Khảo thí:

      -  Xây dựng lịch thi;

      -  Thực hiện các nghiệp vụ về tổ chức thi, chấm thi, công bố điểm thi trên mạng và cung cấp  bảng điểm cho các đơn vị liên quan.

      -  Nhận và bảo quản ngân hàng câu hỏi đề thi theo quy định;

      -  Đề xuất các biện pháp cải tiến thi.

      -  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

   b. Bảo đảm chất lượng giáo dục

      -  Xây dựng các văn bản liên quan đến công tác BĐCLGD;

      -  Thực hiện các công tác liên quan đến đánh giá ngoài để hoàn thiện công tác BĐCLGD;

      -  Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài chất lượng giáo dục (CLGD) của các ngành đào tạo (CTĐT), hoạt động giảng dạy của giảng viên.

III. Lãnh đạo phòng

 


ThS. Huỳnh Văn Quốc
Trưởng Phòng

 ThS. Trần Thị Giang
Phó Trưởng Phòng

 

IV. Đội ngũ

Về cơ cấu tổ chức, tính đến thời điểm hiện tại (tháng 9/2023) Phòng QLCL hiện có 10 cán bộ viên chức, trong đó có Trưởng phòng, 01 phó Trưởng phòng và 08 Chuyên viên; Về trình độ chuyên môn: 03 Giảng viên chính, 01 Giảng viên, 06 Chuyên viên, trong đó 01 Tiến sĩ, 05 Thạc sĩ, 04 Cử nhân/Kỹ sư.

V. Phân công nhiệm vụ

1. Trưởng phòng: ThS. GVC. Huỳnh Văn Quốc

Giảng viên kiêm nhiệm Khoa Nông Lâm nghiệp

 Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các công việc sau:

- Đối ngoại, nhân sự và cơ sở vật chất của Phòng;

- Đề xuất với Hiệu trưởng về công tác chung của Phòng;

- Giữ mã khóa sửa điểm trong phần mềm quản lý đào tạo;

- Công tác coi thi, chấm thi kết thúc học phần;

- In sao đề thi kết thúc học phần hệ VLVH thuộc các khoa: Kinh tế, Y – Dược, Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Ngoại ngữ và thi cấp chứng chỉ;

- Công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục;

- Quản lý trang web của Phòng;

- Kiêm nhiệm công tác giảng dạy;

- Thực hiện một số công việc khác khi được Hiệu trưởng giao.

2. Phó Trưởng phòng: ThS. Trần Thị Giang

 Giúp Trưởng phòng phụ trách và tham gia chỉ đạo một số công việc sau:

 - Phụ trách công tác đề thi (nhận, bảo mật, in sao đề thi,…) kết thúc học phần theo đúng quy định;

 - In sao đề thi kết thúc học phần hệ VLVH thuộc các khoa: khoa Nông Lâm nghiệp, Sư phạm, Chăn nuôi – Thú y;

 - Tham gia chỉ đạo công tác chấm thi kết thúc học phần;

 - Tham gia chỉ đạo công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục;

 - Thực hiện các công việc khác khi Trưởng phòng phân công;

 - Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc của Phòng khi được ủy quyền.

3. Chuyên viên, Giảng viên kiêm nhiệm Khoa CNTY: ThS. Lý Ngọc Tuyên

- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác Bảo đảm chất lượng; chịu trách nhiệm về công tác thu thập, quản lý, lưu trữ minh chứng tự đánh giá cơ sở giáo dục;

- Tham gia làm thư ký thi các ban thi kết thúc học phần các lớp Sau đại học, thi cấp chứng chỉ, chứng nhận;

- Xây dựng Kế hoạch, tổng hợp và Báo cáo công tác BĐCLGD của Trường hàng năm;

- Thực hiện các báo cáo cho Nhà trường / các đơn vị, cung cấp số liệu về công tác Bảo đảm chất lượng theo chỉ đạo của Trưởng phòng;

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện khảo sát các BLQ phục vụ công tác BĐCLGD;

- Tham gia đưa minh chứng, văn bản BĐCLGD lên phần mềm TĐG;

- Lập kế hoạch, Quản lý tài sản, sử dụng đồ dùng, máy móc, thiết bị của Phòng;

- Xây dựng kế hoạch sử dụng và quản lý văn phòng phẩm để tổ chức thi học kỳ các hệ đào tạo trong năm học tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí;

- Kiêm nhiệm công tác giảng dạy; 

- Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.

 4. Chuyên viên: CN. Đặng Thị Tuyết Lan

 - Thực hiện các công việc liên quan đến công tác đề thi;

 - Tham gia làm thư ký thi các ban thi kết thúc học phần, thi cấp chứng chỉ, chứng nhận;

 - Quản lý điểm thi các lớp thuộc khoa Sư phạm (nhập điểm, in bảng điểm);

 - Thực hiện các công việc liên quan đến thi hệ VLVH khoa Sư phạm;

 - Kiểm tra lại việc nhập điểm thi các lớp thuộc khoa Kinh tế, khoa KHTN-CN (hệ chính quy và VLVH);

 - Theo dõi tiến độ chấm thi; nhắc các khoa về việc chấm thi muộn;

  - Tham gia công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục;

 - Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.

5. Chuyên viên, Giảng viên kiêm nhiệm Khoa Nông Lâm nghiệp: TS. GVC. Trần Văn Cường

 - Thực hiện các công việc liên quan đến công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục; chịu trách nhiệm về công tác thu thập, quản lý, lưu trữ minh chứng tự đánh giá chương trình đào tạo;

 - Thực hiện các công việc liên quan đến công tác kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn AUN – QA;

 - Theo dõi và tham mưu cho Trường thực hiện các công việc liên quan đến nâng cao xếp hạng của Trường Đại học Tây Nguyên;

 - Quản lý phần mềm về lưu trữ hồ sơ minh chứng và hỗ trợ viết báo cáo tự đánh giá; đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị trong Trường đưa minh chứng lên phần mềm;

 - Tham gia làm thư ký thi các ban thi kết thúc học phần, thi cấp chứng chỉ, chứng nhận;

 - Đưa thông tin về công tác chung của Phòng Quản lý chất lượng lên trang web của Phòng, của Trường, Facebook, Fanpage, ...

 - Kiêm nhiệm công tác giảng dạy;

 - Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.

6. Chuyên viên: CN. Trần Minh Trí

- Xây dựng lịch thi học kỳ các lớp đại học hệ chính quy và đưa lịch thi lên trang web của Trường;

- Tham gia làm thư ký thi các ban thi kết thúc học phần, thi cấp chứng chỉ, chứng nhận;

- Quản lý điểm thi hệ chính quy các lớp thuộc 3 khoa: Khoa Ngoại ngữ, Khoa Kinh tế, khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ (nhập điểm, in bảng điểm);

- Kiểm tra lại điểm thi của khoa: Sư phạm (hệ chính quy và VLVH); các lớp nhu cầu và học kỳ hè;

- Thực hiện các công việc liên quan đến thi hệ VLVH của 03 khoa: khoa Ngoại ngữ, khoa Kinh tế, khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ; 

- In túi đựng đề thi hệ chính quy;

- Đánh phách các môn thi trên máy vi tính;

- Tổng hợp và thanh toán tiền coi thi;

- Tham gia công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục;

- Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.

 7. Chuyên viên: ThS. Ngũ Thị Nhung

 - Xây dựng kế hoạch cử cán bộ coi thi kết thúc học phần gửi cho các khoa;

 - Phân công cán bộ coi thi cho từng buổi thi;

 - Tham gia làm thư ký thi các ban thi kết thúc học phần, thi cấp chứng chỉ, chứng nhận;

 - Chuẩn bị túi đựng bài thi và danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần các lớp hệ chính quy;

 - Quản lý điểm thi hệ chính quy các lớp thuộc các khoa: Nông Lâm nghiệp, khoa Chăn nuôi Thú y và khoa Lý luận chính trị (nhập điểm, in bảng điểm);

 - Làm quyết định các ban thi hệ VLVH;

 - Thực hiện các công việc liên quan đến thi hệ VLVH của khoa Nông Lâm nghiệp;

 - Kiểm tra lại điểm thi của khoa Y Dược;

 - Theo dõi tiến độ chấm thi; nhắc các khoa về việc chấm thi muộn;

 - Tham gia công tác Bảo đảm chất lượng;

 - Thực hiện các báo cáo cho Nhà trường về công tác Khảo thí theo chỉ đạo của Trưởng phòng.

8. Chuyên viên: CN. Nguyễn Tiến Dần

- Nhận và quản lý bài thi sau khi thi; quản lý phách, đầu phách, cắt phách;

- Quản lý điểm thi các lớp thuộc khoa Y – Dược;

- Quản lý sổ theo dõi phúc tra và làm văn bản báo cáo Hiệu trưởng;

- Lưu trữ và gửi bảng điểm thi cho phòng Đào tạo;

- Theo dõi tiến độ chấm thi; nhắc các khoa về việc chấm thi muộn;

- Thực hiện các công việc liên quan đến thi hệ VLVH khoa Y – Dược;

- Kiểm tra việc nhập điểm thi hệ chính quy và hệ VLVH của khoa Nông Lâm nghiệp, khoa Ngoại ngữ.

- Tham gia công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục;

- Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.

 9. Chuyên viên: KS. Phạm Thị Tú Anh

- Làm nhiệm vụ văn thư lưu trữ;

- Tiếp người học và giảng viên khi đến liên hệ công việc với phòng QLCL;

- Quản lý túi bài thi khi giảng viên chấm thi (có sổ theo dõi công tác chấm thi);

- Chuẩn bị túi đựng bài thi và danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần các lớp hệ chính quy;

- Quản lý điểm thi các lớp nhu cầu và học kỳ hè (nhập điểm và in bảng điểm);

- Kiểm tra chéo các lớp thuộc khoa Chăn nuôi – Thú Y, khoa Lý luận chính trị.

- Thực hiện các công việc liên quan đến thi hệ VLVH khoa Chăn nuôi Thú y;

- Gửi và nhận bài thỉnh giảng; Lưu đĩa bài thi Tin học ứng dụng;

- Tham gia công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục;

- Thực hiện các công việc khác khi Trưởng phòng phân công.

 10. Chuyên viên, Giảng viên kiêm nhiệm Khoa Kinh tế: ThS. GVC. Phạm Thị Oanh

 - Thực hiện các công việc liên quan đến công tác đề thi;

 - Tham gia xây dựng lịch thi học kỳ các lớp đại học hệ chính quy và đưa lịch thi lên trang web của Trường;

 - Phụ trách phần mềm SAHEP liên quan đến công tác bảo đảm chất lượng giáo dục;

 - Thực hiện một số khảo sát các bên liên quan;

 - Thực hiện các công việc liên quan đến công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục;

 - Tham gia làm thư ký các ban thi;

- Kiêm nhiệm công tác giảng dạy;

- Các công việc khác được Trưởng phòng phân công.