BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Ý kiến của sinh viên năm cuối đánh giá chất lượng đào tạo của CSGD
trước khi tốt nghiệp tại Trường, năm 2021 

Căn cứ Kế hoạch Khảo sát số 5/KH-QLCL ngày 01/11/2021 của Phòng Quản lý chất lượng về việc lấy ý kiến của sinh viên năm cuối đánh giá chất lượng đào tạo của CSGD trước khi tốt nghiệp tại Trường, năm 2021, đã được Hiệu trưởng phê duyệt; Phòng Quản lý chất lượng báo cáo kết quả như sau:

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm theo.