THÔNG BÁO

Khảo sát lấy ý kiến Giảng viên (GV), Viên chức và Người lao động (VC-NLĐ) 

về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng (KN-PVCĐ), năm học 2020-2021


 

Thực hiện khảo sát trực tuyến tại địa chỉ: https://forms.gle/yX6a4ZSHcDJSxiXq9

 

 

Kính gửi:       Lãnh đạo các đơn vị;

                       Viên chức và người lao động trong toàn Trường

Cơ sở giáo dục đại học không chỉ có trách nhiệm về đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) mà còn có trách nhiệm gắn kết và phục vụ xã hội, đây là một trong ba trụ cột: Đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng (PVCĐ) của các Trường đại học. Chức năng phục vụ cộng đồng của Trường đại học đã được khẳng định tại Luật Giáo dục đại học (sửa đổi 2018) và được thể hiện tại một số tiêu chí trong Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Một số hoạt động phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Tây Nguyên trong thời gian qua: Xây dựng và phát triển các mối quan hệ mật thiết giữa Nhà trường với các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tuyển dụng lao động từ việc thiết kế chương trình đào tạo đến thực hiện quá trình đào tạo, đánh giá và hỗ trợ sinh viên, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên; Tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo ngắn hạn về Ngoại ngữ, Tin học, kỹ năng mềm cho các đơn vị, cơ sở của cộng đồng; nhóm STEM/STEAM, … Chương trình Tiếp sức đến trường; Chiến dịch Xuân tình nguyện; Hè tình nguyện; Tiếp sức mùa thi; Tư vấn tuyển sinh, Hiến máu nhân đạo, các hoạt động nâng cao nhận thức (bảo vệ môi trường, thay đổi các nhận thức về phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội, …); hỗ trợ người già neo đơn, người khuyết tật, gia đình thương binh – liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, ... tiếp cận giáo dục hay kết nối các chính sách hỗ trợ cộng đồng, cũng được đông đảo GV, VC-NLĐ và sinh viên tích cực tham gia. Các hoạt động trên đã góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh của Trường Đại học Tây Nguyên; thể hiện vai trò, trách nhiệm của Nhà trường trong việc đáp ứng yêu cầu của xã hội, vì lợi ích chung của cộng đồng, góp phần phát triển đời sống vật chất, tinh thần cho cộng đồng;

Để nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD), có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục (CSGD) và cấp chương trình đào tạo (CTĐT). Với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng, thực hiện Kế hoạch số 509/KH-ĐHTN ngày 10 tháng 3 năm 2021 về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2021, Nhà trường đã ban hành Thông báo số 523/TB-ĐHTN ngày 11 tháng 3 năm 2021 về việc thực hiện một số hoạt động khảo sát năm 2021;

Nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến về hoạt động KN-PVCĐ năm học 2020-2021. Cụ thể như sau:

Nội dung

Đối tượng

Thời gian  

Link khảo sát

Lấy ý kiến GV, VC-NLĐ về hoạt động phục vụ cộng đồng năm học 2020-2021

100%

GV, VC-NLĐ

Từ ngày 13/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021.

https://forms.gle/yX6a4ZSHcDJSxiXq9

Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị điều phối trong việc lập kế hoạch và triển khai công tác khảo sát, thu thập và xử lý số liệu, viết báo cáo, hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2021 để trình Hiệu trưởng và gửi kết quả về các đơn vị liên quan.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.