Quy định về cấu trúc Chuyên đề tốt nghiệp (Graduation assignment) và Khoá luận tốt nghiệp (Graduation Thesis) xem tại đây.