Vinaora Nivo Slider 3.x

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Bộ môn Phương pháp giảng dạy là một đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ thuộc Khoa Ngoại ngữ, trong trường Đại học Tây Nguyên; Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy và học tập, công tác khoa học công nghệ và phục vụ cộng đồng của chương trình đào tạo chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, đảm bảo kế hoạch giảng dạy chung của Khoa và nhà Trường

2. Nhiệm vụ

- Tham gia xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo, nội dung các học phần, cải tiến phương pháp giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, xây dựng đề kiểm tra, đề thi và đáp án các học phần liên quan đến chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh. Tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Chủ động đề xuất và chủ trì/phối hợp thực hiện các đề tài, dự án và dịch vụ khoa học và công nghệ; Chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn do bộ môn đảm nhiệm.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, kĩ thuật viên, cán bộ khoa học của Bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên thuộc lĩnh vực chuyên môn do Bộ môn đảm nhiệm.

- Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của các cá nhân, của bộ môn, của khoa và của Trường theo yêu cầu của Hội đồng trường, Hội đồng Khoa, Hiệu trưởng và Trưởng khoa.

- Tham gia thực hiện việc đào tạo đại học, sau đại học được Khoa và Trường giao.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.

- Đề xuất, tham gia đào tạo và đánh giá các chương trình đào tạo ngắn hạn liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn do Bộ môn đảm nhiệm.

- Phối hợp thực hiện công tác tự đánh giá chương trình đào tạo của Bộ môn, Khoa và nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và Trưởng khoa Ngoại ngữ.

II. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo bộ môn

ThS. Nguyễn Lệ Hằng
Trưởng bộ môn

ThS. Y Čuôr Bkrông
Phó trưởng bộ môn

2. Đội ngũ viên chức bộ môn