Vinaora Nivo Slider 3.x

MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ TCCN

--------------------------------------------

TT

Loại văn bản    

Kí hiệu

Ngày

Trích yếu

 

Luật giáo dục đại học 2012

08/2012/QH13

18/06/2012

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

File PDF

 

Luật giáo dục đại học 2018

34/2018/QH14

19/11/2018

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

File PDF

 

Văn bản hợp nhất

42/VBHN-VPQH

10/12/2018

Văn bản hợp nhất 42/VBHN-VPQH 2018 Luật Giáo dục đại học (2012+2018)

File PDF

 

Quyết định

69/QĐ-TTg

15/01/2019

Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025

 

Quyết định

78/QĐ-TTg

14/01/2022

Phê duyệt Chương trình "Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022 - 2030"

1. Văn bản về Kiểm định viên

1.1

Thông tư

60/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

Quy định về Kiểm định viên KĐCLGD

1.2

Thông tư

18/2013/TT-BGDĐT

14/5/2013

Ban hành chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCLGD ĐH và TCCN

1.3

 Thông tư

08/2021/TT-BGDĐT

 18/3/2021

Quy chế đào tạo trình độ đại học

1.4

 Thông tư 

17/2021/TT-BGDĐT

 22/6/2021

Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

1.5

Nghị định

04/2021/NĐ-CP

22/01/2021

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

1.6

Thông tư

24/2015/TT-BGDĐT

23/9/2015

Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học

1.7

Thông tư

14/2022/TT-BGDĐT

10/10/2022

Quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm

2. Văn bản về Tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục

2.1

Thông tư

61/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

Quy định về điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

3. Văn bản về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

3.1

Thông tư

62/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Ghi chú: Áp dụng đối với trường Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm

3.2

Văn bản hợp nhất

07/VBHN-BGDĐT

04/3/2014

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp hợp nhất Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012

Ghi chú: Áp dụng đối với trường Trung cấp sư phạm

3.3

Văn bản hợp nhất

08/VBHN-BGDĐT

04/3/2014

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng hợp nhất Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012

Ghi chú: Áp dụng đối với trường Cao đẳng sư phạm

3.4

Công văn

528/KTKĐCLGD-KĐĐH

23/5/2013

Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng

3.5

Công văn

529/KTKĐCLGD-KĐĐH

23/5/2013

Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN

3.6

Công văn

462/KTKĐCLGD-KĐĐH

09/5/2013

Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

3.7

Công văn

1480/KTKĐCLGD-KĐĐH

29/8/2014

Hướng dẫn ĐGN trường ĐH, CĐ và TCCN

3.8

Thông tư

24/2015 /TT- BGDĐT

23/09/2015

Quy định chuẩn Quốc gia đối với cơ sở giáo dục Đại học

3.9

Thông tư

12/2017 /TT- BGDĐT

19/5/2017

Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

3.10

Thông tư

36/2017/TT-BGDĐT

28/12/2017

Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

3.11

Công văn

766/QLCL-KĐCLGD

20/4/2018

Về hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học.

3.12

Công văn

767/QLCL-KĐCLGD

20/4/2018

Về hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học.

3.13

Công văn

768/QLCL-KĐCLGD

20/4/2018

Về hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Ghi chú: Được điều chỉnh, chỉnh sửa bởi CV 1668/QLCL-KĐCLGD

3.14

Công văn

1668/QLCL-KĐCLGD

31/12/2019

Về thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD

Bảng hướng dẫn đánh giá kèm theo CV số 1668/QLCL-KĐCLGD

4. Văn bản về Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

4.1

Thông tư

38/2013/TT BGDĐT

29/11/2013

Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN

4.2

Thông tư

23/2011/TT-BGDĐT

06/6/2011

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học

4.3

Thông tư

49/2012/TT-BGDĐT

12/12/2012

Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo GV THPT trình độ Đại học

4.4

Thông tư

33/2014/TT-BGDĐT

02/10/2014

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH CĐ

4.5

Thông tư

04/2016/TT-BGDĐT

14/3/2016

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

4.6

Thông tư

02/2020/TT-BGDĐT

05/02/2020

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm

4.7

Công văn

1074/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/6/2016

Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

4.8

Công văn

1669/QLCL-KĐCLGD

30/12/2019

Về tài liệu hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo các trình độ của GDĐH

4.9

Công văn

2085/QLCL-KĐCLGD

31/12/2020

Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo

Phụ lục kèm theo CV 2085/QLCL-KĐCLGD

4.10

1 - Công văn số 756/QLCL-KĐCLGD

756/QLCL-KĐCLGD

21/5/2020

Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT GV trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm

2 - Tài liệu hướng dẫn kèm theo công văn số 756/QLCL-KĐCLGD

3 - Bản scan Công văn số 756/QLCL-KĐCLGD + Tài liệu hướng dẫn kèm theo công văn số 756/QLCL-KĐCLGD

4.11

Thông tư

39/2020/TT-BGDĐT

9/10/2020

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học

4.12

Thông tư

10/2016/TT-BGDĐT

05/4/2016

Quy chế về công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy 

5. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT

5.1

Công văn

702/TB-BGDĐT

22/9/2016

Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp về phương án triển khai công tác KĐCL GDĐH

5.2

Công văn

816/TB-BGDĐT

08/11/2016

Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp ngày 22/10/2016 về công tác KĐCL GDĐH

5.3

Công văn

118/KH-BGDĐT

23/2/2017

Kế hoạch triển khai công tác KĐCLGD đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017

5.4

Công văn

203/KH-BGDĐT

27/3/2017

Kế hoạch triển khai công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCLGD đại học năm 2017

5.5

Quyết định

956/QĐ-BGDĐT

27/3/2017

Quyết định về việc giao nhiệm vụ thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học

5.6

Công văn

5542/BGDĐT- QLCL

23/11/2017

Về đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục các trường sư phạm, CTĐT giáo viên

5.7

Công văn

373/QLCL-KĐCLGD

01/03/2018

Về giám sát hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục

5.8

Công văn

2274/BGDĐT-QLCL

28/5/2019

Về việV/v đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH, CĐSP, TCSP

5.9

Quyết định

287/QĐ-BGDĐT

31/01/2019

Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của BGDĐT kỳ 2014-2018

5.10

Công văn

2274/BGDĐT-QLCL

28/5/2019

Quyết định về việc đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH, CĐSP, TCSP

5.11

Quyết định

1696/QĐ-BGDĐT

26/6/2020

Quyết định ban hành Kế hoạch của ngành Giáo dục triển khai Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

5.12

Thông tư

08/2021/TT-BGDĐT

18/3/2021

Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học

5.6

Thông tư

24/2015/TT-BGDĐT

23/9/2015

Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học

5.7

Quyết định

33/2007/QĐ-BGDĐT

20/6/2007

Ban hành quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

5.8

Thông tư

22/2012/TT-BGDĐT

20/6/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo QĐ số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng BGDĐT

5.9

Thông tư

13/2017/TT-BGDĐT

23/5/2017

Quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

5.10

Quyết định

821/QĐ-BGDĐT

24/3/2020

Ban hành Quy định về quản lý việc in, cấp phôi bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT và phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tại cơ quan Bộ GDĐT

5.11

Văn bản hợp nhất

01/VBHN-BGĐT

08/01/2018

Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

5.12

Quyết định

66/2007/QĐ-BGDĐT

01/11/2007

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng

5.13

Quyết định

67/2007/QĐ-BGDĐT

01/11/2007

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp

5.14

Thông tư

37/2012/TT-BGDĐT

30/10/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học; Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng; Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp

5.15

Chỉ thị

7823/CT-BGDĐT

27/10/2009

 

Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2009-2010

Trích yếu: Mục 4. Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục: Bộ GD&ĐT xây dựng kế hoạch đánh giá và kiểm định chất lượng của các trường giai đoạn 2009-2012; các trường đăng ký tham gia kế hoạch đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học

5.16

Quyết định

4138/QĐ-BGDĐT

20/9/2010

Phê duyệt đề án xây dựng và phát triển hệ thống KĐCLGD đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011 – 2020

5.17

Nghị quyết

Ban Cán sự Đảng

05- NQ/BCSĐ

06/01/2010

 

Về đổi mới giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012

Trích yếu: Mục 2, Điều 2.3, Khoản 2.3.8: Đẩy mạnh việc đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo hướng đẩy nhanh tiến độ tự đánh giá của các trường đại học và cao đẳng, triển khai từng bước việc kiểm định các trường đại học, cao đẳng; xây dựng tiêu chuẩn và hình thành một số cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục đại học độc lập

5.18

Chỉ thị

6036/CT-BGDĐT

29/11/2011

 

Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2011 – 2012

Trích yếu: Mục 3, Điều 3.4: Triển khai đánh giá theo chuẩn đầu ra; thu thập thông tin phản hồi về chất lượng dạy và học, tình hình việc làm của sinh viên; tự đánh giá trường và chương trình giáo dục; đăng ký đánh giá ngoài; khuyến khích tổ chức đánh giá đồng cấp để cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục đại học

5.19

Kế hoạch

118/KH-BGDĐT

23/2/2017

Về kế hoạch triển khai công tác KĐCLGD đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017

5.20

Văn bản hợp nhất

07/VBHN-BGDĐT

01/11/2018

Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt đồng trong lĩnh vực giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo

6. Văn bản Luật, Nghị định

6.1

Luật Giáo dục

đại học

08/2012/QH13

18/6/2012

Trích yếu: Chương VII. Bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học

6.2

Luật

34/2018/QH14

19/11/2018

 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Trích yếu: Điều 49. Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học; mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục đại học

6.3

Văn bản hợp nhất

42/VBHN-VPQH

10/12/2018

 

Luật Giáo dục đại học

Trích yếu:  Chương VII. Bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học

6.4

Luật Giáo dục

43/2019/QH14

14/6/2019

Trích yếu: Chương VIII, Mục 3 chi tiết về các hoạt động ĐBCL và KĐCLGD đại học: Mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng KĐCL GDĐH; Trách nhiệm của cơ sở GDĐH trong việc ĐBCL GDĐH; Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở GDĐH về KĐCL GDĐH; Tổ chức KĐCL giáo dục và Sử dụng kết quả KĐCL GDĐH

6.5

Luật Giáo dục

Nghề nghiệp

74/2014/QH13

27/11/2014

Trích yếu: Chương VI. Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

6.6

Nghị định

04/2021/NĐ-CP

22/01/2021

Trích yếu Điều 34, vi pham trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục

6.7

Nghị định

73/2015/NĐ-CP

08/09/2015

Trích yếu về tiêu chuẩn, điều kiện được công nhận phân tầng (Khoản 1, Điều 10)

6.8

Quyết định

70/2014/QĐ-TTg

10/12/2014

Ban hành điều lệ Trường Đại học

6.9

NghỊ định

46/2017/NĐ-CP

21/4/2017

Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

6.10

Nghị định

135/2018/NĐ-CP

4/10/2018

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

6.11

Quyết định

69/QĐ-TTg

15/01/2019

Quyết định về phê duyệt đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025

6.12

Luật

58/2010/QH12

15/11/2010 

Luật Viên chức

6.13

Nghị định

29/2012/NĐ-CP

12/4/2012

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

6.14

Nghị định

41/2012/NĐ-CP

8/5/2012

Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

6.15

Nghị định

141/2013/NĐ-CP

21/10/2013

Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học

6.16

Nghị định

27/2012/NĐ-CP

06/4/2012

Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

6.17

Thông tư

14/2012/TT-BNV

18/12/2012

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

6.18

Thông tư

15/2012/TT-BNV

25/12/2012

Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

6.19

Thông tư liên tịch

07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV

15/4/2009 

Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo

6.20

Thông tư liên tịch

36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

28/11/2014

Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

7. Văn bản về Hợp tác phát triển

7.1

Quyết định

4616/QĐ-ĐHQGHN

8/12/2014

Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của ĐHQGHN

7.2

Quyết định

1275/QĐ-ĐHQGHN

3/5/2013

Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại ĐHQGHN

7.3

Nghị định

165/2004/NĐ-CP

16/9/2004

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục về quản lý hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục

7.4

Nghị định

73/2012/NĐ-CP

26/9/2012

Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

7.5

Nghị định

34/2014/TT-BGDĐT

15/10/2014

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

7.6

Quyết định

76/2010/QĐ-TTg

30/11/2010

Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

7.7

Nghị định

136/2007/NĐ-CP

17/8/2007

Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

7.8

Nghị định

65/2012/NĐ-CP

6/9/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

7.9

Thông tư liên tịch

08/2009/TTLT/BCA-BNG

6/10/2009

Hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân VN

7.10

Thông tư

07/2013/TT-BCA

30/01/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ công an hướng dẫn cấp, sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông trong nước

7.11

Thông tư

17/2014/TT-BGDĐT

26/5/2014

Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức