KHOA KINH TẾ

Điện thoại: (0262) 3853274

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/kkinhte

 

Ngành Tài chính – Ngân hàng

Chương trình đào tạo cung cấp kiến thức về lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Sinh viên có khả năng thực hành các nghiệp vụ trong các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các Ngân hàng, Doanh nghiệp, Công ty bảo hiểm, Công ty chứng khoán, Công ty tài chính, tổ chức tín dụng, các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính như: Thuế, Kho bạc, Bảo hiểm xã hội…