KHOA KINH TẾ

Điện thoại: (0262) 3853274

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/kkinhte

 

Ngành Quản trị kinh doanh

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức về lĩnh vực quản trị kinh doanh, tư duy về khoa học, sáng tạo, năng động, có khả năng phân tích, hoạch định, quản trị các hoạt động trong các doanh nghiệp.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

Cử nhân Quản trị kinh doanh làm việc tại các doanh nghiệp, quản lý, điều hành ở các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước, ngoài ra còn có thể làm việc tại các tổ chức kinh tế - xã hội, các tổ chức tài chính, tín dụng…