KHOA KINH TẾ

Điện thoại: (0262) 3853274

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/kkinhte

Ngành Kinh tế

Chương trình đào tạo cung cấp những kiến thức về kinh tế - xã hội, có năng lực chuyên môn về kinh tế, có khả năng phân tích, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

Sinh viên tốt nghiệp làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước các cấp,  các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính - tín dụng, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức tư vấn về các vấn đề kinh tế vĩ mô, vi mô và kinh tế chuyên ngành.