KHOA KINH TẾ

Điện thoại: (0262) 3853274

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/kkinhte

 

Ngành Kinh tế nông nghiệp

Chương trình đào tạo cung cấp những kiến thức về kinh tế - xã hội, có năng lực chuyên môn về kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn; Có khả năng phân tích, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề kinh tế thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tổ chức phi chính phủ liên quan đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn.