KHOA KINH TẾ

Điện thoại: (0262) 3853274 -  Email:  Khoakinhtedhtn@gmail.com

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/kkinhte

 

Ngành Kế toán

Ngành Kế toán đào tạo 2 chuyên ngành: Kế toán và Kế toán - Kiểm toán. Chương trình đào tạo giúp sinh viên nắm vững những kiến thức liên quan đến lĩnh vực kế toán và kế toán kiểm toán. Có khả năng thực hành các nghiệp vụ kế toán, kiểm toán trong các doanh nghiệp,  đơn vị hành chính sự nghiệp…

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm công tác kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp và các đơn vị khác.