THÔNG BÁO

Về việc rà soát, đánh giá thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, viên chức và xây dựng kế hoạch nhân lực năm 2018

Có thông báo và mẫu đính kèm