Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

I. Lãnh đạo đơn vị

 


TS. Ngô Thị Hiếu
Trưởng phòng

ThS. Đinh Thị Kiều Loan
Phó trưởng phòng

II. Giới thiệu về đơn vị

1. Lược sử đơn vị

   Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập cùng với sự ra đời của Nhà trường (ngày 11 tháng 11 năm 1977).

   Tổng số CBVC của phòng tính đến tháng 3/2022: gồm 07 người; trong đó: Tiến sĩ: 02 người; Thạc sĩ: 05 người;

2. Chức năng, nhiệm vụ

   2.1. Chức năng:

          Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và cán bộ, bao gồm: cơ cấu tổ chức của Trường; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, quản lí CCVC-NLĐ; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lí; đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ, chính sách đối với CCVC-NLĐ; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Nhà trường.

2.2. Nhiệm vụ:

a) Công tác tổ chức bộ máy

- Chủ trì xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể đơn vị, đảm bảo bộ máy của Trường tinh gọn phù hợp cơ chế hiện hành.

- Chủ trì công tác kiện toàn tổ chức bộ máy trong Trường, thành lập các hội đồng, tư vấn, các ban, tiểu ban hoạt động của Trường.

- Chủ trì xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động; quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường; các quy định về công tác tổ chức, nhân sự của Trường; cơ chế phân cấp, phân quyền quản lí của Trường.

-  Chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung (nếu có) chiến lược phát triển Nhà trường; sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường; triết lí giáo dục của Trường.

b) Công tác cán bộ

- Tham mưu cho Đảng ủy xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ nhằm phục vụ công việc trước mắt, chiến lược phát triển của Nhà trường;

-       Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt tiêu chuẩn chức danh, ngạch theo quy định, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường;

-       Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện: công tác tuyển dụng cán bộ;  hợp đồng lao động, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, công tác xét chuyển nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo phân cấp;

- Theo dõi, kiểm tra định mức lao động, tổ chức đánh giá, phân loại CCVC-NLĐ hàng năm; chủ trì tổ chức thực hiện công tác kỷ luật viên chức, người lao động.

- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị tổ chức biên chế, thực hiện nhiệm vụ quản lí và sử dụng nhân lực để nâng cao hiệu quả công tác;

- Quản lí hồ sơ, lý lịch của CCVC-NLĐ theo quy định của nhà nước;

- Phối hợp thực hiện công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lí theo thẩm quyền.

c) Công tác chế độ chính sách

- Xây dựng và ban hành các văn bản quy định về chế độ chính sách của Nhà trường đối với CCVC-NLĐ;

- Lập danh sách chi trả thu nhập tăng thêm, các chế độ ngày lễ, tết theo Quy chế chi tiêu nội bộ; phối hợp phòng Kế hoạch Tài chính báo tăng giảm các khoản bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định;

-       Phổ biến và tổ chức thực hiện chế độ chính sách của nhà nước, các quy định nội bộ đối với CCVC - NLĐ trong Trường;

-       Chủ trì tổ chức thực hiện xét nâng bậc lương, chuyển ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chuyển xếp lương theo ngạch, chức danh cho CCVC-NLĐ theo quy định hiện hành; bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Trường.

- Tổ chức thực hiện chế độ chính sách cho CCVC - NLĐ bao gồm: hưu trí, nghỉ hưởng BHXH (thai sản, ốm đau); phụ cấp độc hại, phụ cấp ưu đãi nghề, …

- Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ trước khi nghỉ hưu, cán bộ là thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ.

d) Công tác thi đua - khen thưởng

- Thường trực và thực hiện công tác thi đua – khen thưởng đối với CCVC-NLĐ.

- Phối hợp đề xuất, xây dựng kế hoạch và tổ chức tham gia hoạt động của Khối thi đua số 11 của Tỉnh Đắk Lắk, Cụm thi đua số 4 của Bộ GDĐT.

e) Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ

-  Thực hiện các nội dung công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Nhà trường theo quy định hiện hành;

-  Thực hiện Hồ sơ, thủ tục cử đoàn ra đảm bảo đúng quy định hiện hành.

-  Phối hợp với các đơn vị quản lí người nước ngoài đến làm việc tại Trường.

f) Công tác khác

- Chủ trì xây dựng các văn bản liên quan đến hoạt động của Phòng.

- Thừa uỷ quyền Hiệu trưởng xác nhận lí lịch của CCVC-NLĐ, giải quyết nghỉ phép năm, nghỉ ốm và nghỉ đột xuất cho CCVC-NLĐ theo quy định;

- Tham gia các Hội đồng tư vấn theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện công tác công khai đội ngũ giảng viên.

- Chủ trì công tác kê khai minh bạch tài sản.

- Phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1. TS. Ngô Thị Hiếu - Trưởng phòng

- Phụ trách chung các mảng công tác theo chức năng nhiệm vụ của phòng TCCB;

- Trực tiếp theo dõi, quản lý, tham mưu cho Lãnh đạo Trường trong công tác: Tổ chức bộ máy và nhân sự;  Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm; Kỷ luật viên chức và người lao động;  Quản lí đoàn ra đoàn vào; Nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại viên chức và bổ nhiệm ngạch theo chức danh nghề nghiệp; Kéo dài thời gian công tác của viên chức; Công tác liên quan đến nghỉ hưu; thôi việc; thôi biệt phái; nghỉ không hưởng lương; chuyển công tác;  Điều chuyển, luân chuyển VC nội bộ; Các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên kết với Trường; Công tác thi đua khen thưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ thư ký Hội đồng trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Trường và Chủ tịch Hội đồng Trường.

2. ThS. Đinh Thị Kiều Loan – Phó trưởng phòng

- Giúp trưởng phòng trực tiếp chỉ đạo, quản lý, theo dõi các mảng công tác sau:  Các chế độ chính sách, lương và các phụ cấp theo lương; Công tác Đào tạo, bồi dưỡng của VC, NLĐ; công tác tập sự của viên chức; Bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thân thể; Nghỉ phép; Quản lý đánh giá, xếp loại chất lượng VC, NLĐ và chế độ thu nhập tăng thêm, phụ cấp chính quyền, Đảng, Đoàn hàng quý, hàng năm; Chấm công tháng và chế độ làm đêm, vượt giờ của Tổ bảo vệ theo Quý; Thành lập Hội đồng, các ban; Thông báo và các chế độ liên quan đến các ngày Lễ, tết; Công tác kê khai tài sản, thu nhập hằng năm của VC; Công tác bồi dưỡng đối tượng và báo cáo liên quan đến công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh; Quản lí tài sản, cơ sở vật chất của phòng;

- Trực tiếp thực hiện các mảng công tác sau: Thanh toán vượt giờ; Tổ chức bộ máy và quản lý nhân sự của Nhà trường; Chế độ bảo hộ lao động, độc hại, bồi dưỡng bằng hiện vật; Thâm niên Nhà giáo; Cập nhật thông tin trong phần mềm tín chỉ của Trường (các mảng công tác liên quan); Soạn thảo, nhân văn bản và công văn (các mảng công tác liên quan); Sao lưu bổ sung hồ sơ VC, NLĐ (các mảng công tác liên quan); Báo cáo các mảng công tác phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

2. ThS. Hoàng Quang Duy – Giảng viên kiêm nhiệm (đi học tập trung tại Đà Nẵng từ tháng 2/2023 – 2/2026)

* Tham mưu Lãnh đạo phòng và trực tiếp thực hiện mảng công tác: Báo cáo định kì năm học; công khai đội ngũ Nhà giáo; Kéo dài thời gian công tác của viên chức;

* Nghiên cứu khoa học.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng hoặc phó phòng giao.

3. ThS. Nguyễn Văn Minh – Giảng viên kiêm nhiệm

* Tham mưu Lãnh đạo phòng và trực tiếp thực hiện mảng công tác: công tác quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; Bổ nhiệm ngạch theo chức danh nghề nghiệp; bổ nhiệm chức danh GS, PGS; Nâng ngạch/hạng chức danh nghề nghiệp, chuyển ngạch, chuyển loại viên chức; Bảo hiểm thân thể; Điều chuyển, luân chuyển VC nội bộ; Quản lí tài sản, cơ sở vật chất của phòng; Công tác kỷ luật VC, NLĐ; Quản lý và cập nhật thông tin trong phần mềm tín chỉ của Trường (các mảng liên quan); Soạn thảo, nhân văn bản và công văn của phòng gửi đến các đơn vị trong toàn trường.

* Sao lưu bổ sung hồ sơ VC, NLĐ.

* Nghiên cứu khoa học.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng hoặc phó phòng giao.

4. ThS. Lê Thị Thu Sa – Giảng viên kiêm nhiệm

* Tham mưu Lãnh đạo phòng và trực tiếp thực hiện công tác: Quản lí, thực hiện công tác liên quan đến BHXH (báo tăng, giảm); Cử người hướng dẫn thử việc, bồi dưỡng chuyên môn cho GV mới; Theo dõi công tác bồi dưỡng cho viên chức; phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn tại trường; Công nhận giảng dạy chính thức và bổ nhiệm ngạch giảng viên; Công tác đào tạo bồi dưỡng Quốc phòng – An ninh; Quản lí đoàn ra; Quản lí, theo dõi VC, NLĐ đi giảng dạy, Hội nghị, Hội thảo trong nước và nước ngoài; Cập nhật thông tin trong phần mềm tín chỉ, phần mềm QLVC, NLĐ của Trường (các mảng liên quan); Soạn thảo, nhân văn bản và công văn của phòng gửi đến các đơn vị trong toàn trường;

* Sao lưu bổ sung hồ sơ VC, NLĐ.

* Nghiên cứu khoa học.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng hoặc phó phòng giao.

5. ThS. Lê Thị Kim Tuyến - Chuyên viên chuyên trách

* Tham mưu lãnh đạo phòng và trực tiếp thực hiện các công việc: Tham gia xây dựng kế hoạch đề án nhân lực, tuyển dụng; Tuyển dụng; Tiếp nhận viên chức và hợp đồng lao động; quản lý hợp đồng thỉnh giảng; Thực hiện công tác: Hưu trí; tinh giảm biên chế; Nghỉ không hưởng lương; chấm dứt HĐLV, chuyển công tác; thôi biệt phái…; Chế độ làm đêm, vượt giờ của Tổ bảo vệ theo Quý; Thi đua khen thưởng định kỳ, đột xuất; Thông báo và thực hiện chế độ trong các ngày lễ, tết; Đánh giá xếp loại viên chức chất lượng VC, NLĐ và chế độ thu nhập tăng thêm, phụ cấp chính quyền, Đảng, Đoàn hàng quý, hàng năm; Cập nhật thông tin trong phần mềm tín chỉ của Trường (các mảng công tác liên quan);  Soạn thảo, nhân văn bản và công văn của phòng gửi đến các đơn vị trong toàn trường; Sao lưu bổ sung hồ sơ VC, NLĐ; Cập nhật, theo dõi lưu công văn đến; Trực phòng tiếp nhận và trả kết quả;

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng hoặc phó phòng giao.

7. TS. Trần Thị Ngọc – Giảng viên kiêm nhiệm

 * Tham mưu lãnh đạo phòng và trực tiếp thực hiện các công việc: Nâng lương trước thời hạn, nâng lương thường xuyên; Quyết định thành lập các Hội đồng, Ban, Đoàn, Tổ công tác,…; Cập nhật, theo dõi công văn đi; Kiểm tra bảng chấm công của các đơn vị; Đào tạo, quy hoạch đào tạo trong và ngoài nước, dự tuyển học bổng; Chế độ nghỉ phép.

* Nghiên cứu khoa học.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng hoặc phó phòng giao.