Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

KẾT QUẢ HỘI THẢO/ SINH HOẠT HỌC THUẬT ĐỀ TÀI KHCN NĂM 2020

1. Thời gian và địa điểm

     Thời gian: Từ 08h00 đến 10h ngày 26 tháng 10 năm 2020;

     Địa điểm: Phòng 3.1, Nhà điều hành, Trường Đại học Tây Nguyên;

     Thành phần:

     - Chủ trì: ThS. Nguyễn Văn Minh

     - Thư ký: ThS. Lê Thị Thu Sa

     - Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Đào tạo đại học, Phòng Công tác sinh viên và các giảng viên, viên chức hành chính một số đơn vị liên quan và thành viên đề tài.

2. Nội dung

     Tổ chức góp ý cho ThS. Nguyễn Văn Minh - Chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020 với tên đề tài: "Năng lực thực thi nhiệm vụ của viên chức hành chính Phòng Đào tạo đại học và Phòng Công tác sinh viên tại Trường Đại học Tây Nguyên".

     ThS. Nguyễn Văn Minh - Chủ nhiệm đề tài báo cáo trước Hội thảo/ sinh hoạt học thuật một số nội dung nghiên cứu sau:

a. Mục tiêu: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ viên chức hành chính Phòng Đào tạo Đại học và Phòng Công tác sinh viên trường đại học Tây Nguyên.

b. Nội dung nghiên cứu

- Xác định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; nhiệm vụ viên chức hành chính Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Công tác sinh viên.

- Khảo sát thực trạng năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ viên chức hành chính Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Công tác sinh viên thông qua một số tiêu chí đánh giá năng lực phù hợp.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực thực thi nhiệm vụ của viên chức hành chính.

- Từ kết quả đánh giá thực trạng năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ VCHC, đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ viên chức hành chính Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên.

c. Kết quả nghiên cứu

Đội ngũ VCHC đóng vai trò quan trọng trong hoạt động đào tạo và quản lý của các trường đại học. Trong hoạt động của Trường Đại học Tây Nguyên, VCHC có vai trò quan trọng trong việc cung ứng DVHC đào tạo; trong đó VCHC Phòng Đào tạo đại học và Phòng Công tác sinh viên là những người thường xuyên trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc cho người học, phụ huynh và xã hội.

Xuất phát từ thực tiễn Nhà trường, đề tài đã nghiên cứu về năng lực thực thi nhiệm vụ; xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực, tiến hành khảo sát năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ VCHC Phòng Đào tạo đại học và Phòng Công tác sinh viên thông qua các tiêu chí về kiến thức, thái độ, kỹ năng và hiệu quả công việc; nghiên cứu, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực thực thi nhiệm vụ và mức độ hài lòng thông qua lấy ý kiến của VC và sinh viên.

Trên cơ sở điều tra thực trạng và kết quả đánh giá từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của VCHC Phòng Đào tạo đại học và Phòng Công tác sinh viên, một số giải pháp đó là:

(1) Xác định trách nhiệm của viên chức hành chính;

(2) Tạo dựng môi trường và động lực làm việc;

(3) Áp dụng tiêu chí đánh giá năng lực thực thi nhiệm vụ của viên chức hành chính;

(4) Thường xuyên rà soát, đánh giá đội ngũ viên chức hành chính;

(5) Có chính sách ưu tiên cho viên chức hành chính;

(6) Đẩy mạnh tin học hóa hoạt động quản lý trong Nhà trường, tiến tới xây dựng “hành chính một cửa”.

3. Kết luận

Đánh giá chung các kết quả của nghiên cứu của đề tài đã đạt được mục tiêu và có ý nghĩa thực tiễn. Tuy nhiên, còn một số ý kiến đóng góp tác giả tiếp tục hoàn thiện báo cáo khoa học đề tài theo tiến độ để chuẩn bị nghiệm thu trước Hội đồng.

Ảnh Hội thảo