BÁO CÁO

Công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2023


Căn cứ Thông báo số 2888/TB-ĐHTN ngày 04/12/2023 của Trường Đại học Tây Nguyên về việc Báo cáo tổng kết công tác BĐCLGD năm 2023 và xây dựng kế hoạch BĐCLGD năm 2024, Trường báo cáo tổng kết công tác BĐCLGD năm 2023 như sau:

Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm theo (Báo cáo số: 3134/BC-ĐHTN ngày 29/12/2023)