Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các nghị quyết phát triển các Vùng kinh tế; các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, văn bản của Bộ GDĐT về giáo dục đại học (GDĐH).

Các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá bao gồm: 

1.  Tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, nâng cao năng lực quản trị đại học, tháo gỡ các điểm nghẽn, khai thông các nguồn lực, đẩy mạnh triển khai tự chủ đại học đi vào chiều sâu và thực chất, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với GDĐH.

2. Hoàn thiện và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng để xây dựng văn hóa chất lượng trong GDĐH, lấy chất lượng làm nền tảng, là yêu cầu xuyên suốt trong mọi hoạt động GDĐH; triển khai toàn diện các giải pháp bảo đảm chất lượng trong tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

3. Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các cơ chế, chính sách huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; tăng cường hợp tác, khai thác các nguồn lực từ bên ngoài cho GDĐH.

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động GDĐH, từ hệ thống quản lý, tuyển sinh, đào tạo, gắn với cải cách hành chính, đổi mới phương pháp dạy và học, lấy tiến bộ của người học làm thước đo cho chất lượng, hiệu quả giảng dạy.

Bên cạnh đó, Bộ GDĐT đề ra 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, bao gồm:

1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy chế nội bộ; nâng cao năng lực thực thi pháp luật của đội ngũ cán bộ quản lý của các cơ sở đào tạo;

2. Chú trọng công tác quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và trình độ đội ngũ giảng viên; xây dựng chế độ làm việc, đánh giá và đãi ngộ giảng viên; gắn kết các hoạt động giảng dạy với hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên;

3. Hoàn thiện các phương thức tuyển sinh năm 2024; Chuẩn bị các phương thức tuyển sinh từ năm 2025 phù hợp với chương trình GDPT 2018;

4. Tăng cường các điều kiện bảo đảm và quản lý chất lượng;

5. Thu hút các nguồn lực đầu tư và đẩy mạnh công tác giải ngân;

6. Tăng cường phát triển các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh hội nhập quốc tế;

7. Tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hệ thống quản lý, trong dạy và học;

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ;

9. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục đại học.