THÔNG BÁO

Về việc báo cáo tổng kết công tác BĐCLGD năm 2022 và xây dựng kế hoạch BĐCLGD năm 2023 

 


 

 

Kính gửi:      Lãnh đạo các đơn vị     

 

Căn cứ Kế hoạch Bảo đảm chất lượng giáo dục số 251/KH-ĐHTN, ngày 22/02/2022 của Trường về việc thực hiện các hoạt động BĐCLGD năm 2022; 

            Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị báo cáo tổng kết công tác BĐCLGD năm 2022 và xây dựng kế hoạch ĐBCLGD năm 2023 gửi về Trường qua phòng Quản lý chất lượng để tổng hợp, báo cáo Cục Quản lý chất lượng (có mẫu kèm theo). 

          - Báo cáo tổng kết công tác BĐCLGD năm 2022 của các đơn vị bao gồm: thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được và kiến nghị. 

          - Kế hoạch công tác BĐCLGD năm 2023 của các đơn vị bao gồm: Nội dung / công việc / hoạt động sẽ triển khai, thời gian thực hiện, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và dự kiến kết quả đạt được.

          Văn bản báo cáo tổng kết công tác BĐCLGD năm 2022 và kế hoạch BĐCLGD năm 2023 của các đơn vị gửi về Phòng Quản lý chất lượng trước 17 giờ 00 ngày 14/12/2022, gồm bản giấy có chữ ký của Lãnh đạo đơn vị và file word qua địa chỉ E-mail: lntuyen@ttn.edu.vn (Gặp đ/c Lý Ngọc Tuyên).

          Yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.