THÔNG BÁO

Về việc phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài CTĐT tại Trường

(Từ ngày 28/12-31/12/2021)

 


 

Để thực hiện tốt các hoạt động của đợt khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CTĐT từ ngày 28/12-31/12/2021 tại Trường, Hiệu trưởng chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm./.