Phòng QLCL cập nhật Hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy và học, kết thúc năm học và tuyển sinh trong thời gian dịch Covid-19 tại các cơ sở GDĐH, văn bản số 2077/BGDĐT-GDĐH ngày 20/5/2021

Nội dung chi tiết xem ở file đính kèm.

Trân trọng./.