THÔNG BÁO

Về việc thực hiện so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo dục của Trường Đại học Tây Nguyên, năm học 2020 – 2021

 


 

Theo Kế hoạch số 1288/KH-ĐHTN ngày 24 tháng 6 năm 2020 về việc lựa chọn đối tác và xây dựng bộ tiêu chí so chuẩn, đối sánh năm học 2020-2021;

Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị trong toàn Trường thực hiện so chuẩn, đối sánh năm học 2020 – 2021. Lãnh đạo đơn vị tổng hợp kết quả (theo mẫu) gửi về Nhà trường thông qua phòng Quản lý chất lượng, trước ngày 30/7/2021 (gặp Trần Văn Cường; ĐT: 0336984747) và gửi kèm file mềm qua địa chỉ Email: trancuong@ttn.edu.vn.

Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Thông báo có phụ lục kèm theo.