THÔNG BÁO

Về việc góp ý dự thảo “Quy định về hoạt động khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan

phục vụ công tác bảo đảm chất lượng của Trường Đại học Tây Nguyên”

(Thông báo có file đính kèm theo)


 

Để hoạt động khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan phục vụ công tác bảo đảm chất lượng của Nhà trường phù hợp với tình hình thực tiễn, Hiệu trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phổ biến dự thảo “Quy định về hoạt động khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan phục vụ công tác bảo đảm chất lượng của Trường Đại học Tây Nguyên” (được đăng trên website của Nhà trường, mục Bảo đảm và Kiểm định chất lượng giáo dục) đến toàn thể viên chức, người lao động, lấy ý kiến đóng góp.

 

Văn bản góp ý gửi về Nhà trường trước ngày 25 tháng 02 năm 2021 (thông qua phòng Quản lý chất lượng: gặp Trần Văn Cường, CV Phòng QLCL, ĐT: 0336984747) đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ Email: trancuong@ttn.edu.vn.

 

Lưu ý: Đơn vị nào không có ý kiến cũng phải gửi văn bản.

Thông tin cụ thể xem ở file đính kèm./.