BÁO CÁO

Kết quả khảo sát sinh viên, giảng viên, viên chức và người lao động về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường,

năm 2020

 


Chi tiết xem ở file đính kèm./.