THÔNG BÁO

Về việc tổng kết công tác ĐBCLGD năm 2020 và lập kế hoạch công tác ĐBCLGD năm 2021


 

 

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

        Căn cứ Kế hoạch số: 662/KH-ĐHTN-QLCL ngày 18/3/2019 của Hiệu trưởng về hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) của Trường năm 2020.

          Để tổng kết công tác ĐBCLGD năm 2020 và lập Kế hoạch công tác ĐBCLGD năm 2021 báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị tổng kết việc thực hiện công tác ĐBCLGD năm 2020 và lập kế hoạch công tác ĐBCLGD năm 2021 (có mẫu đính kèm) gửi về Trường qua phòng Quản lý chất lượng để tổng hợp.

        Văn bản báo cáo gửi về phòng Quản lý chất lượng trước 17 giờ 00 ngày 22/12/2020 gồm bản giấy và bản file word (Gặp Tuyên, ĐT: 0905198926 và gửi file qua địa chỉ E-mail: pqlcl@ttn.edu.vn)

        Nhận được Thông báo này yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Chi tiết xem ở file đính kèm theo thông báo này./.