THÔNG BÁO

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên nhập học năm 2020

về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học

(Khảo sát phiếu online)

 

Đường link khảo sát

https://forms.gle/XjW8tP6VAD5oaqK79


 

Để rà soát, cải tiến nhằm nâng cao công tác tuyển sinh, nhập học và chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD), có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục (CSGD) và cấp chương trình đào tạo (CTĐT);

Nhà trường xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của Tân sinh viên nhập học năm 2020 về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học tại Trường như sau:

Thời gian thực hiện

Từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11 năm 2020.  

Đối tượng, phạm vi thực hiện

 Toàn bộ (100%) Tân sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy, nhập học năm 2020 của 08 Khoa đào tạo tại Trường Đại học Tây Nguyên.

Phương pháp thực hiện

          - Sử dụng công cụ khảo sát Google forms và triển khai trực tiếp đường link khảo sát (đánh giá) tới từng đối tượng liên quan thông qua các kênh tương tác như: Email; Facebook; Zalo; Lãnh đạo các khoa; Cố vấn học tập, ...

          Mẫu phiếu khảo sát:

           https://forms.gle/XjW8tP6VAD5oaqK79

 Tổ chức thực hiện

           Lãnh đạo các đơn vị (khoa đào tạo) chỉ đạo Cố vấn học tập các lớp khóa 2020 lập danh sách sinh viên của đơn vị mình tham gia khảo sát, đồng thời đôn đốc, giám sát việc thực hiện;

           Các đơn vị, cá nhân trong Trường tùy theo chức trách và nhiệm vụ của mình, nghiêm túc thực hiện, tham gia tích cực, có trách nhiệm trong hoạt động lấy ý kiến phản hồi (hoàn thành trước ngày 24 tháng 11 năm 2020);

           Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị điều phối trong việc lập kế hoạch và triển khai công tác khảo sát, thu thập và xử lý số liệu, viết báo cáo, hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2020 để trình Hiệu trưởng và gửi kết quả về các đơn vị liên quan;

           Trên đây là kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên nhập học năm 2020 về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học. Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp và nghiêm túc thực hiện để bảo đảm việc khảo sát thực hiện đúng theo kế hoạch. Kế hoạch này thay cho thông báo./.

 Thông tin cụ thể xem ở file đính kèm