Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5778/BGDĐT-QLCL
V/v ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện KĐCLGD

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học;
- Các trường cao đẳng có đào tạo giáo viên;
- Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

 

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, khó lường, để các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) được bảo đảm liên tục, hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) và các tổ chức KĐCLGD tiếp tục tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện KĐCLGD. Cụ thể xin vui lòng xem ở file đính kèm.