Ngày 23/11/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long (CEA THANGLONG) đã cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đối với Mười một (11) chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Tây Nguyên, gồm các ngành: Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Ngữ văn, Lâm sinh, Thú y, Y khoa, Điều dưỡng.
 
Mười một (11) chương đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục được đánh giá dựa theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả tất cả các ngành đều đạt chất lượng với tỉ lệ số tiêu chí đạt ở mức khá cao (từ 86% đến 88%). Như vậy đến nay, cùng với 03 CTĐT đã được công nhận năm 2022 (Công nghệ sinh học, Giáo dục Tiểu học, Quản trị Kinh doanh), Trường Đại học Tây Nguyên chính thức có 14 CTĐT trình độ đại học đạt chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và đào tạo (MOET).
1. Giấy Chứng nhận CTĐT ngành Sư phạm Tiếng Anh
 
2. Giấy Chứng nhận CTĐT ngành Sư phạm Toán học

3. Giấy Chứng nhận CTĐT ngành Sư phạm Vật lý

4. Giấy Chứng nhận CTĐT ngành Sư phạm Hóa học

5. Giấy Chứng nhận CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn

6. Giấy Chứng nhận CTĐT ngành Giáo dục Chính trị

7. Giấy Chứng nhận CTĐT ngành Giáo dục Thể chất

8. Giấy Chứng nhận CTĐT ngành Lâm sinh

9. Giấy Chứng nhận CTĐT ngành Thú y

10. Giấy Chứng nhận CTĐT ngành Y khoa

11. Giấy Chứng nhận CTĐT ngành Điều dưỡng
Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo phản ánh chất lượng của các chương trình và liên quan tới không chỉ các khoa chuyên môn/đào tạo mà tất cả các phòng, ban, đơn vị của Nhà trường. Qua đây, một lần nữa khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của kiểm định chất lượng CTĐT đối với sự phát triển của Trường Đại học Tây Nguyên, cũng như cam kết chất lượng của Nhà trường đối với người học và xã hội.