Quy chế học vụ đào tạo Đại học, cao đẳng theo học chế tín chỉ bao gồm:
 
 - Quyết định số 555/QĐ-ĐHTN-ĐTĐH ngày 11/4/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên về việc "Ban hành Quy chế học vụ đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ"
 
- Quyết định số 546/QĐ-ĐHTN-ĐTĐH ngày 24/3/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên về việc "Sửa đổi Quy chế học vụ đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ được ban hành kèm theo Quyết định số 555/QĐ-ĐHTN-ĐTĐH ngày 11/4/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên" (Mục a Khoản 2 Điều 25)
 
- Quyết định số 546/QĐ-ĐHTN-ĐTĐH ngày 24/3/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên về việc "Sửa đổi Quy chế học vụ đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ được ban hành kèm theo Quyết định số 555/QĐ-ĐHTN-ĐTĐH ngày 11/4/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên" (Điều 17)
 
 
Có file quy chế đính kèm
Attachments:
Download this file (Quy_Che_Hoc_Vu_Chinh_Quy_Tin_Chi.pdf)Quy_Che_Hoc_Vu_Chinh_Quy_Tin_Chi.pdf[ ]3057 kB