Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Điện thoại: 0262.3860775

I. Lãnh đạo đơn vị

   


Phó Trưởng Phòng

PGS. TS. Nguyễn Phương Đại Nguyên
Trưởng Phòng

TS. Đặng Thị Thúy Kiều
Phó Trưởng Phòng

II. Giới thiệu về đơn vị

1. Lược sử về đơn vị

    Phòng Đào tạo đại học được thành lập cùng với sự ra đời và phát triển của Nhà trường (11/11/1977).

2. Chức năng, nhiệm vụ

a. Chức năng:

   Tham mưu cho Hiệu trưởng và thực hiện việc quản lý, tổ chức đào tạo bậc Đại học, Cao đẳng, Trung học và các hình thức bồi dưỡng chuyên môn khác.

b. Nhiệm vụ:

   - Quản lý đào tạo Đại học:

+ Quản lí chương trình, kế hoạch đào tạo toàn khóa, năm học và từng HK.

+ Cùng với các khoa lập thời khóa biểu, bố trí phòng học cho các lớp trong toàn trường.

+ Xây dựng kế hoạch và phê duyệt danh sách sinh viên thi các học phần, môn học.

+ Quản lý kết quả học tập của sinh viên.

+ Chuẩn bị các thủ tục xét ngừng học, thôi học, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp và chứng chỉ giáo dục thể chất cho sinh viên các bậc đào tạo.

+ Phối hợp với các đơn vị đào tạo nghiên cứu xây dựng chương trình và mục tiêu của các ngành học; đề xuất mở các ngành học mới và bãi bỏ các ngành học không còn phù hợp.

+ Công tác gắn kết đào tạo với yêu cầu nguồn nhân lực và theo nhu cầu xã hội.

+ Phổ biến nghiệp vụ quản lí với các đơn vị đào tạo trong trường.

+ Theo dõi khối lượng giảng dạy, tính giờ dạy cho giảng viên của các bộ môn trong trường.

+ Phối hợp với các đơn vị đào tạo đề xuất mời giảng, trao đổi giảng viên khi cần thiết.

+ Tham gia xây dựng kế hoạch kinh phí đào tạo hàng năm.

+ Tham gia với phòng Tổ chức cán bộ để quản lí việc bồi dưỡng, đào tạo, đánh giá công nhận chức danh giảng viên của các ngành đào tạo.

+ Tổng hợp kế hoạch, trình Hiệu trưởng tổ chức duyệt các giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập.

+ Được uỷ quyền ký bản sao các loại giấy tờ liên quan đến đào tạo Đại học, Cao đẳng và các hệ khác.

- Tuyển sinh:

Thường trực công tác tuyển sinh và thực hiện theo sự phân công của Hội đồng tuyển sinh trường.

- Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất được giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Trưởng phòng: PGS. TS. Nguyễn Phương Đại Nguyên

    Phụ trách chung và trực tiếp quản lý điều hành công việc về:

- Quản lý công tác đào tạo sau đại học;

- Công tác về mở ngành đào tạo; chương trình của các ngành đào tạo;

- Công tác tuyển sinh;

- Công tác nhân sự, tài chính của phòng;

- Đề xuất với Hiệu trưởng về các công tác chung của phòng Đào tạo;

- Hệ chính quy: Kế hoạch đào tạo Đại học hàng năm; Theo dõi, đánh giá về khối lượng, chất lượng giảng dạy; Công tác thời khóa biểu, giảng đường; Theo dõi tính vượt giờ của các bộ môn và giảng viên; Công tác đổi mới phương pháp giảng dạy của một số ngành, môn học; Chỉ đạo theo dõi công tác về điểm; Kế hoạch và xét duyệt việc thi; Công tác về học lại, thi lại;

- Quản lý và điều hành phần mềm Quản lý đào tạo;

- Chuẩn bị các văn bản liên quan đến công việc đảm nhiệm;

- Kiêm nhiệm giảng dạy ở các khoa theo kế hoạch.

 

2. Phó Trưởng phòng: TS. Đặng Thị Thúy Kiều  

    Giúp trưởng phòng quản lý, điều hành công việc chung và trực tiếp phụ trách công tác sau:

- Cơ sở vật chất của phòng;

- Công tác quản lý việc in ấn, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đào tạo; 

- Hệ vừa làm vừa học: Quản lý Kế hoạch đào tạo hàng năm, kế hoạch và xét duyệt việc thi, học lại, thi lại;

- Phụ trách công tác chuyển điểm;

- Công tác liên kết đào tạo, đào tạo ngắn hạn;

- Kế hoạch, kinh phí phục vụ cho thực hành, thực tập các hệ đào tạo;

- Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Kế hoạch thực hiện chuyên đề, khóa luận các hệ đào tạo;

- Công việc về bài giảng, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy; Các nội dung về công khai của Nhà trường;

- Chuẩn bị các văn bản liên quan đến công việc đảm nhiệm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công;

- Kiêm nhiệm giảng dạy ở các khoa theo kế hoạch;

- Thay mặt trưởng phòng giải quyết các công việc của phòng khi trưởng phòng đi vắng.

 

3. Chuyên viên: ThS. Trần Quỳnh Mai

   Chuẩn bị văn bản và thực hiện các công tác như sau:

- Theo dõi việc thực hiện kế hoạch đào tạo và việc học lại hệ VLVH;

- Tham gia, quản lý kế hoạch dự trù kinh phí thực hành, thực tập; Kiểm tra, xác nhận thanh toán khi đã thực tập xong;

- Soạn thảo, quản lý kế hoạch thực hiện chuyên đề, khóa luận các hệ đào tạo;

- Phối hợp với các Khoa xây dựng và quản lý hồ sơ liên kết đào tạo;

- Theo dõi, quản lý các lớp đào tạo ngắn hạn (đề án, chương trình, …);

- Phối hợp phụ trách chương trình giáo dục đại học của các ngành đào tạo được phân công;

- Phụ trách tính giờ: các khoa Lý luận chính trị;

- Kiêm nhiệm giảng dạy ở các khoa theo kế hoạch;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 

4.  Chuyên viên: ThS. Vũ Đình Chiến

- Các công việc về in ấn, quản lý: bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng các hệ đào tạo và các loại chứng chỉ đào tạo liên tục;

- Thực hiện việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ và kiểm tra xác nhận thông tin về văn bằng, chứng chỉ khi có yêu cầu;

- Lưu trữ và tổng hợp số liệu liên quan đến thống kê về mảng công việc đảm nhiệm;

- Xử lý các công việc liên quan đến công tác đăng kí học lại theo nhu cầu của sinh viên;

- Phối hợp phụ trách chương trình giáo dục đại học của các ngành đào tạo được phân công;

- Phụ trách cung cấp các văn bản lên hệ thống website của nhà trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 

5. Chuyên viên: Trần Văn Tài

   Chuẩn bị văn bản và thực hiện các công tác như sau:

- Quản lý điểm và các công việc liên quan về điểm của các hệ đào tạo;

- Phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các nội dung liên quan đến hồ sơ xét tốt nghiệp; dừng học, thôi học cho sinh viên và các khóa ngắn hạn;

- Lưu trữ và tổng hợp số liệu liên quan đến thống kê về mảng công việc đảm nhiệm;

- Phối hợp phụ trách chương trình giáo dục đại học của các ngành đào tạo được phân công;

- Phụ trách tiêu chuẩn đầu ra các khóa đào tạo ngắn hạn;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 

6. Chuyên viên:  ThS. Phạm Thanh Thế

   Chuẩn bị văn bản và thực hiện các công tác như sau:

- Công việc về chương trình đào tạo các hệ; Tổng hợp xây dựng chuẩn đầu ra;

- Kế hoạch đào tạo theo hệ thống tín chỉ đại học và sau đại học; In ấn tài liệu cho SV đào tạo theo hệ thống tín chỉ;

- Phụ trách công tác về mở ngành mới của các hệ đào tạo; chương trình giáo dục của các ngành đào tạo;

- Phối hợp phụ trách chương trình giáo dục đại học của các ngành đào tạo được phân công;

- Lưu trữ và tổng hợp số liệu liên quan đến thống kê về mảng công việc đảm nhiệm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công;

- Phụ trách công việc: Khoa Kinh tế, KHTN-CN, LLCT, CNTY, SP;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 

7. Chuyên viên: CN Bùi Thị Thanh

   Chuẩn bị văn bản và thực hiện các công tác như sau:

- Công việc về chương trình đào tạo các hệ; Tổng hợp xây dựng chuẩn đầu ra;

- Kế hoạch đào tạo theo hệ thống tín chỉ đại học và sau đại học; In ấn tài liệu cho SV đào tạo theo hệ thống tín chỉ;

- Phụ trách công tác về mở ngành mới của các hệ đào tạo; chương trình giáo dục của các ngành đào tạo;

- Phối hợp phụ trách chương trình giáo dục đại học của các ngành đào tạo được phân công;

- Lưu trữ và tổng hợp số liệu liên quan đến thống kê về mảng công việc đảm nhiệm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công;

- Phụ trách: Khoa Y Dược, NLN, NN;

- Phụ trách tính giờ: Khoa kinh tế.

 

8. Chuyên viên: Nguyễn Trung Hiếu

   Chuẩn bị văn bản và thực hiện các công tác như sau:

- Các công việc về tuyển sinh;

- Phối hợp phụ trách chương trình giáo dục đại học của các ngành đào tạo được phân công;

- Lưu trữ và tổng hợp số liệu liên quan đến thống kê về mảng công việc đảm nhiệm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công;

 

9. Chuyên viên: ThS. Vũ Bằng Hanh

   Chuẩn bị văn bản và thực hiện các công tác như sau:

- Phối hợp với các khoa xây dựng thời khóa biểu, mời giảng;

- Theo dõi kế hoạch đi thực tập, thực tế và công tác mời giảng;

- Soạn thảo Quyết định đi thực tập, thực tế các hệ đào tạo;

- Phối hợp phụ trách chương trình giáo dục đại học và sau đại học của các ngành đào tạo được phân công;

- Lập kế hoạch và giám sát việc thực hiện giảng dạy của giảng viên;

- Lưu trữ và tổng hợp số liệu liên quan đến thống kê về mảng công việc đảm nhiệm;

- Tính giờ giảng cho giảng viên, thính giảng (không tính giờ LS);

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 

10. Chuyên viên: CN. Trương Thu Trang

   Chuẩn bị văn bản và thực hiện các công tác như sau:

-  Các công việc về sinh viên đăng ký học của toàn trường;

-  Thực hiện công khai cam kết chất lượng đào tạo;

-  Tính giờ giảng cho giảng viên khoa Y Dược, Trung Tâm GDQP; Sư phạm, giờ Thực Tập LS;

-  Công việc về giáo trình; Tài liệu giảng dạy;

-  Tổng hợp thống kê, báo cáo công tác chung của phòng;

-  Công tác quản lý tài sản của phòng;

-  Phối hợp phụ trách chương trình giáo dục đại học của các ngành đào tạo được phân công;

-  Lưu trữ và tổng hợp số liệu liên quan đến thống kê về mảng công việc đảm nhiệm;

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 

11. Chuyên viên ThS. Nguyễn Thị Diệu

- Là đầu mối đón tiếp sinh viên, cán bộ và giải quyết công việc cho sinh viên và cán bộ khi có nhu cầu làm việc với phòng Đào Tạo;

- Tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa;

- Quản lý, cấp phát văng bằng, bảng điểm;

- Phối hợp phụ trách chương trình giáo dục đại học của các ngành đào tạo được phân công;

- Công tác văn thư, lưu trữ tài liệu của phòng;

- Tính giờ giảng cho giảng viên, thính giảng khoa Ngoại ngữ, khoa KHTN&CN;

- Kiêm nhiệm giảng dạy ở các khoa theo kế hoạch;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 

12. Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thị Vân Linh

   Chuẩn bị văn bản và thực hiện các công việc như sau:

- Việc thực hiện đề tài luận văn,luận án, thi tốt nghiệp;

- Chuẩn bị các văn bản cho việc bảo vệ đề cương và luận văn tốt nghiệp;

- Theo dõi, quản lý đào tạo sau đại học;

- Quản lý điểm và các công việc liên quan về điểm của các hệ đào tạo SĐH;

- In và cấp bảng điểm cho các học viên;

- Tính giờ giảng cho giảng viên, thính giảng sau đại học, khoa CNTY, NLN;

- Phối hợp phụ trách chương trình giáo dục đại học của các ngành đào tạo được phân

công;

- Lưu trữ và tổng hợp số liệu liên quan đến thống kê về mảng công việc đảm nhiệm;

- Các công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.