QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định bảo lưu kết quả học tập khi học chương trình đào tạo đại học văn bằng hai

Có quyết định và hướng dẫn đính kèm