BIỂU MẪU 

Mẫu giấy ủy quyền nhận bằng/chứng chỉ

Có mẫu đính kèm