Quy định cấu trúc đề cương (OUTLINE) của chuyên đề tốt nghiệp (GRADUATION ASSIGNMENT) và khoá luận tốt nghiệp (GRADUATION THESIS) xem tại đây.