QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Trường Đại học Tây Nguyên năm 2023

Có thông báo đính kèm