Thực hiện Chương trình số 08-CTr/BTGTU ngày 18/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc Ban hành Chương trình công tác Tuyên giáo năm 2023;Kế hoạch số 137 KH/TU, ngày 28/02/2023 của Tỉnh ủy Đắk Lắk kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 1300 KH/ĐU, ngày 24/03/ 2023 của Đảng ủy Trường ĐHTN về học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sáng ngày 31/3, tại hội trường 400 chỗ,  Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Thế Phiệt – TVĐU nhấn mạnh vai trò của  “Tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” là tài sản tinh thần vô giá, có giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn sâu sắc. Trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị nói chung, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM nói riêng đã trở thành việc làm thường xuyên, sâu rộng. Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, người coi đó là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Nhà nước. Hệ thống các quan điểm trong tư tưởng của Người về công tác cán bộ là sự kết hợp tinh tế giữa lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin với thực tiễn cách mạng Việt Nam, trở thành cơ sở lý luận và thực tiễn để Đảng lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu đặt ra trong từng thời kỳ cách mạng trước đây và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước hiện nay. Đồng chí Phiệt đề nghị các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ để thống nhất cao về nhận thức, từ đó sớm đưa các nội dung vào lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trường ĐHTN thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, giám nghĩ giám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Lê Thế Phiệt – TVĐU phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Kỳ - Nhà giáo ưu tú - Báo cáo viên Trung ương đã thông qua hai chuyên đề chính là: “Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của đảng cộng sản Việt Nam về cán bộ và công tác cán bộ”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM  về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, giám nghĩ giám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay .

Đồng chí Đoàn Văn Kỳ - Nhà giáo ưu tú - Báo cáo viên Trung ương trình bày các chuyên đề tại Hội nghị

Hội nghị nhằm gắn việc học tập và làm theo chuyên đề với nâng cao chất lượng trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng về công tác cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên lần thứ XII đề ra.

Nhân dịp tổ chức Hội nghị, Thừa ủy quyền của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh  - Bí thư ĐU - Chủ tịch Hội đồng Trường và đồng chí Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư ĐU – Hiệu trưởng Nhà trường đã trao Bằng khen và hoa chúc mừng đồng đồng chí Đinh Hữu Hùng – Đảng viên Chi bộ Khoa Y dược, Đảng bộ Trường Đạ học Tây Nguyên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 05 năm liền (2018 - 2022).

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh -Bí thư ĐU- Chủ tịch Hội đồng Trường trao Bằng khen cho đồng chí Đinh Hữu Hùng

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh -Bí thư ĐU- Chủ tịch Công đoàn Trường và đồng chí Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư ĐU – Hiệu trưởng Nhà trường trao bằng khen và hoa chúc mừng đồng chí Đinh Hữu Hùng

Toàn cảnh Hội nghị

Phòng Truyền thông và TVTS