Báo cáo Kết qủa khảo sát lấy ý kiến của sinh viên các Khoa về chất lượng và sự phù hợp của các hình thức kiểm tra, đánh giá trong hoạt động đào tạo của Trường, năm 2024


Thông tin chi tiết ở file đính kèm!