Trường Đại học Tây Nguyên báo cáo Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn trong nước của Trường được tiến hành và công nhận trong năm 2023 (cập nhật đến ngày 31/12/2023) như sau:

Chương trình đào tạo được kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước (đã được công nhận đạt Tiêu chuẩn chất lượng giáo dục), bao gồm:

1.      Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Tiếng Anh – Trình độ đại học: Điểm Trung bình 3,90; Tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu: 88%; Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày 23/11/2028.

2.      Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán học – Trình độ đại học: Điểm Trung bình 3,88; Tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu: 88%; Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày 23/11/2028.

3.      Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Vật lý – Trình độ đại học: Điểm Trung bình 3,92; Tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu: 88%; Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày 23/11/2028.

4.      Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Hóa học – Trình độ đại học: Điểm Trung bình 3,92; Tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu: 88%; Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày 23/11/2028.

5.      Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Ngữ văn – Trình độ đại học: Điểm Trung bình 3,92; Tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu: 88%; Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày 23/11/2028.

6.      Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Chính trị – Trình độ đại học: Điểm Trung bình 3,90; Tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu: 86%; Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày 23/11/2028.

7.      Chương trình đào tạo ngành Giáo dục thể chất – Trình độ đại học: Điểm Trung bình 3,90; Tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu: 88%; Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày 23/11/2028.

8.      Chương trình đào tạo ngành Lâm sinh – Trình độ đại học: Điểm Trung bình 3,88; Tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu: 86%; Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày 23/11/2028.

9.      Chương trình đào tạo ngành Thú y – Trình độ đại học: Điểm Trung bình 3,92; Tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu: 88%; Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày 23/11/2028.

10. Chương trình đào tạo ngành Y khoa – Trình độ đại học: Điểm Trung bình 3,90; Tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu: 86%; Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày 23/11/2028.

11. Chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng – Trình độ đại học: Điểm Trung bình 3,92; Tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu: 88%; Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày 23/11/2028.

(Danh sách bao gồm 11 CTĐT)

Kèm theo báo cáo là kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng sau khi được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo.