Các báo cáo được gửi kèm (theo đường link):

1. Ngành Giáo dục Chính trị

2. Ngành Giáo dục thể chất

3. Ngành Lâm sinh

4. Ngành Sư phạm Hóa học

5. Ngành Sư phạm Tiếng Anh

6. Ngành Sư phạm Toán học

7. Ngành Sư phạm Vật lý

8. Ngành Thú y

9. Ngành Y khoa

10. Ngành Sư phạm Ngữ văn

11. Ngành Điều dưỡng