BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT (online)
Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN, GIẢNG VIÊN VÀ VIÊN CHỨC VỀ THÁI ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG TRONG TRƯỜNG, NĂM 2022


Kính gửi: Lãnh đạo Trường

Căn cứ Kế hoạch Khảo sát số 05/KH-QLCL ngày 01/7/2022 của Phòng Quản lý chất
lượng về việc lấy ý kiến của sinh viên, giảng viên và viên chức về thái độ làm việc của các
đơn vị chức năng trong Trường, năm 2022, đã được Lãnh đạo Trường phê duyệt;
Phòng QLCL báo cáo kết quả như sau:

CHI TIẾT VUI LÒNG XEM FILE ĐÍNH KÈM.

 

Trân trọng.