QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Tây Nguyên

Có quyết định và chứng nhận đính kèm