Căn cứ Kế hoạch số 662/KH-ĐHTN-QLCL ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD) năm 2020;

Thực hiện theo Thông báo số 1289/TB-ĐHTN ngày 24/6/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên về việc Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch công tác BĐCLGD của các đơn vị 6 tháng đầu năm 2020;

Căn cứ kết quả triển khai và thực hiện các kế hoạch nhiệm vụ công tác bảo đảm chất lượng (BĐCL) 6 tháng đầu năm 2020 của các đơn vị trong toàn Trường;

Phòng Quản lý chất lượng tổng hợp kết quả hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục của Nhà trường 6 tháng đầu năm 2020 (xem ở file đính kèm).