THÔNG BÁO

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2020-TTN-03 “Nghiên cứu tuyển chọn giống và một số biện pháp kỹ thuật trồng cây diêm mạch (Chenopodium quinoa Wild.) tại Tây Nguyên” do TS. Nguyễn Văn Minh làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 08h00, thứ bảy ngày 25 tháng 12 năm 2021.

Địa điểm: Phòng 4.2 – Khu nhà điều hành - Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!