THÔNG BÁO

về việc ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn xét duyệt danh mục và thuyết minh đề tài KHCN các cấp và quy định khen thưởng, xử lý vi phạm đối với Chủ nhiệm đề tài của Trường Đại học Tây Nguyên

Có thông báo đính kèm