KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Điện thoại: (0262) 3812591

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/klyluan

 

Ngành Triết học

Ngành Triết học đào tạo cử nhân Triết học có tri thức khái quát tổng hợp của rất nhiều ngành khoa học. Đó là hệ thống những nguyên lí, quy luật chung, phổ biến nhất về tự nhiên, xã hội và tư duy; về vị trí và vai trò của con người trong thế giới.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

+ Nghiên cứu tại các cơ quan thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

+ Giảng dạy các môn lý luận chính trị tại các cơ sở giáo dục.

+ Làm việc tại các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

+ Làm cán bộ phóng viên, biên tập viên báo chí, truyền hình; kinh doanh, đầu tư; luật sư…